In-situ verdi av metallforekomster i Norge

Denne rapporten gir en oversikt over in-situ verdien av statens mineraler i Norge. Statens mineraler er metallene med egenvekt 5 g/cm3 eller høyere pluss svovel, titan og arsen. I tillegg er scandium og beryllium inkludert. For noen forekomster er fosfor en viktig bi-komponent og er derfor inkludert der vi har tilgjengelig informasjon. In-situ verdi er definert som verdien i bakken, det vil si verdien før alle produksjonskostnader er trukket fra. In-situ verdien beregnes ved å multiplisere verdiene for tonnasje, gehalt og pris. For forekomster med flere verdikomponenter så summeres disse. In-situ beregningene tar ikke hensyn til om det er teknisk, økonomisk eller samfunnsmessig mulig å utnytte alle forekomstene i dag In-situ verdien av de norske metallforekomstene med kjent tonnasje er 2721 milliarder kroner basert blant annet på priser fra London Metal Exchange 15.12.2021. Det er omtrent 4600 registrerte metallforekomster i Norge, av disse er det kun 247 som har kjent tonnasje og gehalter, av disse igjen er det 144 som har gjenværende tonnasje. Det er de sistnevnte som er brukt i beregningene i denne rapporten. Mineralene med høyest in-situ verdi er ilmenitt (961 Mrd kr), rutil (231 Mrd kr), vanadium (229 Mrd kr), kobber (175 Mrd kr) og sjeldne jordarter (REE) (157 Mrd kr). NGU gjorde en tilsvarende beregning i 2012, da ble in-situ verdien beregnet til omtrent 1400 milliarder kroner. I 2021 kan 50% av verdiøkningen tilskrives høyere dollar kurs. Over tid påvirkes prisene på metaller av generelle konjunkturer. Imidlertid er det slik at verdens metallproduksjon for enkelte metaller domineres av noen få land. Endring i geopolitiske forhold kan derfor raskt både endre prisbilde og øke forsyningsrisikoen for metaller

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2022.009
Page number:
23 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjektnr:
324220
Utgiver:
Norges geologiske undersøkelse
Bestiller:
NGU