Senglasiale gravitasjonsstrømmer og vifteutbygging i indre Skagerrak

Vifter fra senglasiale gravitasjonsstrømmer i indre Skagerrak er beskrevet ut fra detaljert batymetri i form av skyggerelieffkart og refleksjonsseismiske data. Viftene går fra dansk side av Skagerrak og ut i de dypeste delene av Norskerenna (ca.700 m).Viftematerialet dekker et areal på ca 875 km², og volumet av massene er beregnet til ca. 16 km³. De mektigste vifteavsetningene finnes i den sørøstlige del av det kartlagte området hvor tykkelsen er ca. 50 m. Seismikken viser at det er flere separate gravitasjonsstrømmer/vifter. Viftene er trolig bygd opp av både turbiditter og "debris flow" avsetninger. Viftematerialets stratigrafiske beliggenhet over morene og under glasimarine avsetninger, tyder på at viftedannelsen fant sted under og like etter isavsmeltingen i området. Smeltevannselver må på denne tiden ha drenert iskanten i Danmark og ut i Skagerrak. Viftene er sannsynligvis dannet av tyngestrømmer fra disse elvene og fra utglidinger av materiale som ble avsatt langs iskanten og foran munningen av smeltevannselvene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
97.156
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport