Seismiske undersøkelser Nidelv Bro, Trondheim.

Fjellets beliggenhet skulle forsøkes bestemt langs traseen for en påtenkt ny jernbanebro over Nidelva ved Brattøra. Det var sterk grunnstøy i måleområdet, og en kunne ikke detonere sprengladninger så langt vest på Brattørsiden som ønskelig. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Seismogrammene ble ikke gode. Særlig gjelder det strekningen på land i øst. På vedlagte figur er det likevel angitt en grense for "indikert fjell". De angitte dyp bør antagelig betraktes som minimumsverdier.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
865
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport