Seismiske undersøkelser i Sykkylvsfjorden, Møre og Romsdal.

NGU utførte i august 1984 refraksjonsseismiske og refleksjonsseismiske målinger i Sykkylvsfjorden. Undersøkelsens formål var kartlegging av mektigheter og hovedtyper av sjøbunnsavsetninger og underlag for videre prosjektering av borforbindelse Vik- Ikornnes. De seismiske målingene viser sedimentmektigheter på 30-40 m over fjell langs den prosjekterte brotraseen. Grunnområdet på traseen, Vikaflua, synes i vesentlig grad å bestå av morenemateriale. Under morenematerialet er det enkelte steder funnet indikasjoner på silt/leir-dominert materiale. Det anbefales utført sonderboring og eventuelt boring med prøvetaking for nærmere fastlegging av dyp til fjell samt sjøbunnsavsetningens sammensetning, bæreevene og stabilitet. Slik boring bør foretas i strandsonen og i sjøbunnen både langs selve traseen og i rimelig avstand (50 - 150 m ) til sidene for denne.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
84.153
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport