Seismiske undersøkelser Berger - Asak, Frogner.

Fjellets beliggenhet skulle forsøkes bestemt ved seismiske refraksjonsmålinger langs et ca. 3 km. langt profil fra Berger til Asak. NGU ble anmodet av professor Olav Holtedahl om geofysisk bistand til geologiske arbeider i traktene. De utførte målingene gir ikke sikre holdepunkter om løsmassenes sammensetning. Nesten langs hele profilet er det leirjord i terrengoverflaten. Det ble registrert overdekninger som varierer i mektighet fra 30 til 80 meter.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
801
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus