Seismiske og elektriske målinger over løsmasseavsetninger på Godøy, Giske, Møre og Romsdal.

Seismiske og elektriske målinger ble uført som et ledd i generell kartlegging av løsmassestratirafi og fjelltopografi. Hovedvekten ble lagt på refleksjons- seismikk. Det ble indikert løsmassemektigheter på opptil 145 m. På bakgrunn av geologiske observasjoner og VES-tolkning antas at de øverste 20-21 m repre- senterer vesentlig morene og sanduravsetninger (Godøy-formasjonen). Avset- ningene forøvrig kan inndeles i 4 sekvenser i de refleksjonsseismiske tids- seksjoner. Seismisk hastighet varierer bare lite fra sekvens til sekvens. Alle sekvenser indikerer lagdelte avsetninger. VES tilsier at disse av- setningene vesentlig representerer finstoffholdig materiale (finsand/silt/ leir). Disse forhold tyder på ensartet avsetningstype helt ned til fjell. Vinkelforskjellen mellom lagdelingene i de ulike sekvensene tyder på at grensene mellom dem kan utgjøre erosjonsgrenser dannet ved breframstøt. I forbindelse med dette er det trolig avsatt tynne morenelag som gjenspeiles i kraftige reflektorer og som utgjør grenser mellom de seismiske sekvenser. Det antas at grensene skiller perioder med sedimentasjon under like avsetningsmiljø. Den mest sannsynlige tolkningen er at sedimentene er glasi- marine.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.140
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport