Seismiske grunnundersøkelser av sand- og grusforekomst i Storbjørkåsen ved Kolvereid

Oppdraget er utført i forbindelse med kartlegging og vurdering av sand/grus- ressursene i Kolvereidområdet. For beregning av sand/grus-mektigheter i Storbjørkåsen ble det målt 2 seismiske profiler i kryss over åsen med samlet lengde 1 045m. En fjellkolle stikker opp midt under åsen og har en overdekning på 22 m. Nord og vest for fjellkollen øker løsmassemektigheten til henholdsvis 90 og 70 m. Sand/grus over grunnvannsnivå utgjør 30 -40 m av massene på nordsiden og 22- 30 m på vestsiden. Løsmassene under er regnet å bestå av sand/grus under grunnvannsnivå og/eller vannmettet silt/leire. Sydover langs åsen er sand/ grus-mektighetn ca. 30 m. Under sandtaket på østsiden av åsen er løsmassene opp til 30 m tykke, hvorav 12 - 16 m er umettet materiale.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1703
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport