Sedimentasjonsmiljø og historisk utvikling i forurensningsstatus i kommunene Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Tysnes og Austevoll i Sunnhordland

NGU-RAPPORT
|
2024.017
|
Forfattere
Knies, Jochen
Boitsov, Stepan
Elvenes, Sigrid
Bøe, Reidulv
|
Utgivelsesår
2024
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2024
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
403400
Publikasjonsspråk
nor
Summary
Norges geologiske undersøkelse (NGU), Kartverket og Havforskningsinstituttet (HI) har utarbeidet
marine grunnkart over utvalgte sjøområder i kommunene Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Tysnes og
Austevoll i Sunnhordland. Under feltarbeid med F/F Geologen i juni 2023 hentet NGU opp ti korte
sedimentkjerneprøver fra sjøbunnen på utvalgte lokaliteter. Målet med undersøkelsen har vært å
kartlegge naturlige sedimentasjonsprosesser og menneskelig påvirkning på det marine miljøet.
Resultatene viser at de prøvetatte bunnsedimentene er dominert av slam. Organisk karboninnhold er
generelt høyt (>1 %) i alle prøver, med de høyeste verdiene (>3 %) i Børøyfjorden og Langenuen.
Sedimentasjonshastigheten varierer fra 2,3 (Stokksund Sør) til 6,0 (Selbjørnfjorden) millimeter per år.
Nesten alle målingene av tungmetaller viser konsentrasjoner i tilstandsklasse I (bakgrunn) og II (god) i
henhold til Miljødirektoratets klassifikasjon. Bare arsen skiller seg ut med høye konsentrasjoner
(tilstandsklasse III, moderat) i Geitungsosen og Stokksund Sør. En mulig årsak kan være arsenrike
bergarter nord av Hardanger forkastningssone. Vi observerer en gradvis økning av arsen i Stokksund
sør og Selbjørnfjorden siden ca. 2008-2014 mot dagens nivå (tilstandsklasse III). Interessant er også
at tungmetall- og arsenkonsentrasjonene stort sett ikke følger karboninnhold i sedimenter. En
kombinasjon av høyt slaminnhold sammen med generelt høyt karboninnhold (>1 %) er tilstrekkelig til å
binde tungmetaller i sedimentene. Analyser av organiske miljøgifter viser normale nivåer av totalt
hydrokarbon (THC) for kystnære områder, med høyt organisk karboninnhold, og tilsvarende eller noe
forhøyete nivåer av PAH. Nivåer av PAH16 og benzo[a]pyren ligger i tilstandsklasse II (god) overalt.
PAH-konsentrasjonsprofiler i kjernene tyder på tilførsler av pyrogent PAH i de sist avsatte
sedimentene på havbunnen, knyttet til antropogen påvirkning. Menneskeskapte organiske miljøgifter
ligger lavt eller meget lavt, i tilstandsklasse II for forbindelser som det er etablert tilstandsklasser for.
Dette gjelder klorerte pesticider og nesten alle bromerte flammehemmere (PBDE). PCB7 er funnet i
klasse III (moderat) ved én stasjon der det også er høyt innhold av organisk karbon. Av PBDE er BDE209 forhøyet overalt, i likhet med enkelte andre steder langs norskekysten. Nye miljøgifter (PFAS) er
funnet i lave nivåer i alle prøver, og ligger i tilstandsklasse II for PFOA og tilstandsklasse III for PFOS.
Kommune
SVEIO
BØMLO
STORD
FITJAR
TYSNES
AUSTEVOLL
Fylke
VESTLAND
Tilgjengelig
NGU-biblioteket