Sand- og grusundersøkelser i Ringerike kommune, Buskerud.

Etter oppdrag for Norsk Institutt for by -og regionforskning (NIBR) har NGU utført en kartlegging av løsmassene med registrering av sand -og grusressursene i det nærmeste omland til Hønefoss. Kartleggingen er en del av prosjektet "Grusressurser i Ringerike" og hensikten med NGUs arbeid var å få en oversikt over massenes volum og kvalitet m.h.p. vei -og betongformål. Eggemodeltaet er den største forekomsten med over 300 mill. m3 masse. Særlig velegnet for betong synes Hensmoen / Kilemoen å være som tilsammen inneholder anslagsvis 140 - 150 mill. m3 sand og grus. Elveavsetningene er bygget opp av godt sortert sand. Opptredende lag av finsand / silt gjør disse lite egnet til betong.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1402
Page number:
67
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud