Sand- og grusundersøkelser på Slettemoen i Modum og Krødsherad kommuner, Buskerud fylke.

Sand- og grusressursene på Slettmoen er undersøkt med hensyn til volum og kvalitet for veg- og betongformål. Undersøkelsene er utført med hjelp av refraksjonsseismikk, vertikale elektriske målinger, elektromagnetisk pro- filering, sonderboringer og graving med gravemaskin. Tolkningen og sammenstillingen av de innhentede data har gitt et godt bilde av løsmassenes sammensetning og mektighet. I de nordvestlige deler av avsetningen er det store mektigheter (20-25 m) sand og grus over grunnvannspeilet. Mot sør og øst avtar mektigheten gradvis samtidig som innholdet av grove masser avtar. I de sentrale deler av avsetningen er det indikasjoner på siltige masser over fjelloverflaten. Mektigheten på denne lagpakken øker mot sørøst og viser at sedimentasjonsmiljøet varierer hurtig over forholdsvis korte avstander. Det kan tas ut masser til tekniske formål over hele avsetningen, men det nordvestlige området er best egnet. Her kan det tas ut 10 mill. m3 sand og grus, hvorav 2.5 mill. m3 er grove masser egnet for knusing til vegformål. Kvalitetsmessige tilfredsstiller massene de aller fleste av Statens Vegvesens krav. Som mørtel- og betongtilslag har sanden fasthetsegenskaper minst til fasthetsklasse C35.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.123
Page number:
37
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud