Sand- og grusundersøkelser på Gardermoen, foreløpig rapport

Frie emneord: Betongformål, Vegformål NGU har på oppdrag fra Ullensaker kommune utført oppfølgende undersøkelser for å kartlegge utbredelse og volum på de grove grus- og steinrike delene av Gardermoavsetningen. I undersøkelsene er det benyttet boremaskin for sondering og prøvetaking. I tillegg er resultatene fra tidligere undersøkelser sammenstilt og benyttet i konklusjonene. Resultatene viser at de grove massene er mektigst i nord. Her er topplaget 10-15 meter. I de midtre delene 5-8 meter og i syd varierende fra 1-4 meter. Innenfor de prioriterte områdene er volumene beregnet til vel 13 mill m3 i delområde 3, 1,8 mill m3 i delområde 9 og knapt 1 mill m3 i delområde 13.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
95.136
Page number:
41
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus