Sand- og grusundersøkelser i Ørsjødalen, Verran kommune, Nord- Trøndelag fylke.

Etter henvendelse fra Trøndergrus A/S ved Per Mikael Børseth er det utført sand- og grusundersøkelser i grusforekomsten i Ørsjødalen i Verran kommune. Områdene er valgt av Trøndergrus, og målsettingen har vært å kartlegge ressursenes anvendbarthet til betongformål. Forekomsten ved Ørsjødalen massetak peker seg ut som den mest aktuelle grus- reserven med tanke på langsiktig drift. NGU anslår den utnyttbare delen av ressursene til å ha en mektighet på 10 til 15 m. Middelkornstørrelsen varierer så lite at det synes enkelt å holde en gitt sortering under produksjon og leveranser. Ved tilsetting av tilstrekkelige mengder fillersand kan det frem- stilles en relativt økonomisk, godt støpelig konstruksjonsbetong som til- fredsstiller fasthetskravet inntil minst C35. Det slam- og humusholdige topp- laget må avdekkes ved uttak til betongformål. Under prøvestøpingene ble det benyttet naturlig fillersand fra 3 ulike fore- komster i Trondheimsområdet. Resultatene viser at disse må anses som like- verdige rent kvalitetsmessig. Antakelig er det også mulig å finne egnet fillersand i de lavere nivå i forekomsten eller i nærliggende områder. Materialet fra Ørsjødalen massetak har god meknaisk kvalitet og tilfreds- stiller kravet til de fleste vegformål. NGU kan likevel ikke anbefale materialet til høyverdige vegformål uten at det foretas supplerende under- søkelser. Innholdet av grov grus og stein kan dessuten være noe lavt med .....

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.080
Page number:
31
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport