Sand- og grusundersøkelser i Osa, Ulvik, Hordaland.

Etter henvendelse fra utbyggingsavdelingen i Hordaland har NGU foretatt en vurdering av sand- og grusressursene i Osa, Ulvik kommune. Undersøkelsene er finansiert over Kapittel 573 post 71 på Kommunaldepartementets budsjett. Feltundersøkelsene har bestått i kartlegging, prøvetaking og seismiske profilering. Alt materiale er senere bearbeidet ved NGU og betongprøvestøpingen er utført ved SINTEF. NGU har lagt spesiell vekt på en mengde- og kvalitetsvurdering av sand- og grusressursene spesielt m.h.p. betongformål. Hjallaneterrassen peker seg ut i dette henseende. Forekomsten inneholder sand og grus som synes velegnet for framstilling av betong til både vanlig og høyere fasthetsklasser (spennbetongkvaliteter).

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1560/25
Page number:
34
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Hordaland