Sand- og grusundersøkelser i Kvikstadvika, Skjerstad kommune, Nordland fylke

Formålet med undersøkelsen var å få beregnet volum og kornstørrelsessammenset- ning på sand- og grusforekomstene i Kvikstadvika, samt å få en oversikt over eventuelt andre forekomster i dette området. Undersøkelsen har bestått av: kartlegging, sonderboring med Borros bormaskin, graving av prøvesjikter med gravemaskin, prøvetaking, seismiske målinger og kornfordelingsanalyser. Resultatet av undersøkelsene viser at løsmasseforekomsten i Kvikstadvika har store mektigheter, på det meste ca. 75 m, men at den største delen består av ensgradert sand/finsand - enkelte steder silt. Den viktigste delen som ligger ved sjøen har masser med god gradering. Volumet av denne er beregnet til ca. 900 000 m3. Et område ved toppen av ryggen har et grovere lag av strand- materiale som ligger over de finkornige massene. Dette laget er anslått til å ha et volum på ca. 330 000 m3.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.122
Page number:
33
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland