Sand- og grusundersøkelser i Båtsfjord kommune, Finnmark fylke.

Etter henvendelse fra Båtsfjord kommune har NGU utført detaljerte sand- og grusundersøkelser i Båtsfjord kommune. Det ble lagt særlig vekt på å undersøke forkomstenes kvalitet med tanke på betongformål. Forekomsten ved Hamneselva peker seg ut: Den har en gunstig beliggehet i for- hold til forsyningsområdet og den har et stort volum. Ressursene er totalt vurdert til omlag 330 000 m3 sand og grus. Selv om mørtelprøvingen ga relativt dårlig resultat, finner NGU at materialet likevel kan benyttes som tilslag i vanlig konstruksjonsbetong tilsvarende C25. Dette forutsetter imidlertid at fillerinnholdet ikke er for høyt. Undersøkelsene viser at materialet i sonen ned til 5-8 m under overlfaten er best egnet som betong- tilslag. NGU vil imidlertid tilrå at materialet i denne sonen prøvestøpes. Selv med tilslag fra denne sonen vil vanlig konstruksjonsbetong tilvarende tilslagsmaterialer. Forekomstene ved Maridalen og ved Ekebergvatnet har begge et lite volum og er foreløpig uten vegtilknytning. En samlet vurdering viser at disse to fore- komstene som reserver betraktet ikke er noe alternativ til forekomsten ved Hamneselva. På dette punkt vil NGU likevel ta et visst forbehold før materialkvaliteten ved Hamneselva er undersøkt nærmere og eventuelt før forekomsten ved Ekebergvatnet er boret opp.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.150
Page number:
35
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark