Sand- og grusforekomster langs nedre deler av Reisaelva, Nordreisa kommune, Troms

Forkortet: Det er kartlagt 46 elveører langs Reisaelva mellom Storslett og Bergmo bru. På 26 av ørene er det middels eller sterk grusakkumulasjon, men på 20 er det ingen eller liten akkumulasjon av grovt materiale (grus og stein) under flomperioder (tabell 1). Det er tatt ut knapt 800 000 m3 masser på 11 områder langs Reisaelva. 500 000m3 (ca 64 %) er tatt på ørene Styggøya, Jontineset og Gorosokroken. Det er sjelden at massene er tatt ut under vann i hovedløpet av elva. Uttaket foregår som regel på den delen av ørene som får tilført masser under flomperioder. En mindre del av uttakene har foregått utenfor den aktive sonen inn "på land". Det er registrert 45 områder med aktiv erosjon langs elvebreddene, 26 av disse har svak erosjon. I ett område er leire blottlagt langs elva. Elvebunnen har på enkelte strekninger senket seg betydelig fra 1954 og fram til i dag.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
93.047
Page number:
33
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms