Sand- og grusforekomster langs Blakkåga Røvassåga, Rana kommune, Nordland

Grusørene i og langs Blakkåga og Røvassåga er kasrtlagt mellom Blakkåga bru og Seterås sør for samløpet med Svartisåga. Grusørenes størrelse og form er kart- lagt. Mengden av grus som avsettes på ørene er skjønnsmessig vurdert. Erosjon langs elvebreddene er kartlagt. Uttakssteder for sand og grus i/langs elva er avmerket, og et grovt anslag over uttatte kvanta er angitt for flere av uttaks- områdene. Generelt sett er det liten akkumulasjon av sand og grus på elveørene i under- søkelsesområdet. Dette skyldes både forbygninger, liten tilførsel av materiale fra de ovenforliggende områdene (oppstrøms Blakkåga bru), og senket elveleie. Dette betyr at transporten av sand og grus foregår vesentlig ved omplassering (erosjon og akkumulasjon) av masser innen området. De største grusakkumula- sjonene foregår på ørene ved Bukkholmen (nr.4), Småholmen (nr.5) og på øra vis a vis Storneset (nr.9). Ved eventuelle sand- og grusuttak på disse ørene vil det ta flere år (avhengig av størrelsen på flommen) før uttaksområdene fylles igjen. Eksakt tilførsel av sand og grus er det ikke mulig å beregne uten å gjøre målinger gjennom flere år. Et grovt anslag indikerer at omlag 25 000 m3 tilføres elveørene i løpet av en 5-årsperiode. Generelt avtar kornstørrelsen nedover elva fra grov grus og stein ved Blakkåga bru til fin sand og grus i de nederste delene av undersøkelsesområdet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
98.092
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland