Samtolkning av geodata i Grongfeltet - status pr. 15.12.95

Rapporten oppsummerer undersøkelsene som er utført innenfor prosjektet "Samtolkning av geodata i Grongfeltet" i løpet av 1995, inkludert felt- arbeidet og med de foreløpige resultatene fra dette. Oppfølgende undersøkelser har i hovedsak bestått av geofysiske bakkemålinger (TFEM og Slingram), geologisk kartlegging og fastfjellsprøvetaking. Kjerne- boring ble utført i den nordlige delen av Grongfeltet,i Kirma-området, med to borehull (totalt ca. 300 m), og årsakene til de tidligere påviste elek- triske anomaliene ble påvist. Men de foreløpige resultatene fra boringene gir ingen indikasjoner på funn av sulfidmineraliseringer som kan ha økonomisk verdi. Oppfølging av EM-anomalier i den sørlige delen av feltet har i hovedsak ført til funn av ekshalittmineraliseringer med lavt innhold av kobber og sink. Videre oppfølgende undersøkelser foreslåes i to områder, sørvest for Tunnsjø- flyin og vest for øvre Nesåvatn. Berggrunnskartlegging i målestokk 1;20 000 er gjennomført i Tunnsjøflyin-området og en ny modell for vulkanittstratigrafien innenfor Gjersvikgruppen er foreslått. En foreløpig arbeidsmodell for den magmatiske og metallogenetiske utviklingen av Gjersvikdekkers bergarter presentert i rapporten. Denne vil testes ved tolkning av kjemiske analyser og aldersdateringer i løpet av 1996. Gravimetriske data er innsamlet for å utføre gravimetriske modellberegninger innenfor Gjersvikdekket. Prosjektet ble presentert ved Prospekteringsmessen i Toronto, Canada i mars 1995, bl.a. med en brosjyre og presentasjon av data ved bruk av pc. Tilbake- meldingene fra møtet har vært positive. Norway Gold Exploration har i løpet av året mutet flere områder i Grongfeltet, og et canadisk juniorselskap vurderer små-skala gruvedrift i den sørlige delen; Skiftesmyr- og Godejord- forekomstene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
95.147
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport