Samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Finnmark, sluttrapport over forprosjektet.

Rapporten gir oversikt over de hittil utførte geologiske, geokjemiske og geofysiske undersøkelser i Finnmark, med særlig vekt lagt på Finnmarksvidda. Med utgangspunkt i denne sammenstilling vurderer man behov for videre undersøkelser. Det er to hovedformål som er avgjørende i planlegging av disse undersøkelsene: 1. Berggrunnskartlegging og fortrinnsvis produksjon av berggrunnsgeologiske kart og 2. malmprospektering, særlig etter edle og legeringsmetaller. I tillegg kommer prospektering etter industrimineraler og byggeråstoffer i løsmasser. Kvartærgeologiske, geokjemiske og geofysiske undersøkelser planlegges ut fra de behov som melder seg ved berggrunnsgeologisk kartlegging og malmleting.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1828
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark