Salt industrigrunnvann: Mikrobiologiske forhold ved munningen av Litledalselva, Sunndal kommune, Møre og Romsdal

Det er foretatt bakteriologisk undersøkelse av salt grunnvann. Total-antall bakterier ved direktetelling i fluorescens-mikroskop (DAPI-farging) var i størrelsesorden 300.000/ml. Bakterier innen genus Vibrio ble valgt som indikator for mulig forekomst av fiskepatogene mikroorganismer. Vibrio-bakterier er dominerende i det marine miljø, både i vannet, i sedimenter og i fiskens tarmflora. Innen denne bakterieslekten finner en også to utbredte fiskepatogene bakterier; V. anguillarum og V. salmonicida (furunkulose-bakterien). Undersøkelsen viser at Vibrio-bakterier forekommer i langt mindre antall i salt grunnvann sammenlignet med sjøvann. Ved undersøkelsen i okt.-nov.-91 ligger antall vibrio i salt grunnvann i området 700-2000/500ml. For sjøvann er tallene gjennomgående 10 ganger høyere. Undersøkelsen i jan.-feb.-92 viser betydelig lavere vibriotall (20-450/500ml). Forekomsten ser ut til å følge sykliske svingninger, men en har i denne undersøkelsen ikke funnet korrelasjon mellom svingningene og andre fysiske/kjemiske forhold. Bakterieantaller i salt grunnvann synes ikke å vise samvariasjon med tidevannsfluktuasjoner.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket, finnes også på engelsk
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
92.253
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport