Sør-Gudbrandsdalens kvartærgeologi. En beskrivelse av de minerogene jordarter innen Sør-Gudbrandsdals- regionen med kvartærgeologiske oversiktskart i målestokk 1:50 000.

Denne kvartærgeologiske oversikt vedlagt forenklete jordartskart over Sør- Gudbrandsdalsregionen er utarbeidet for Regionalplanrådet i Sør-Gudbrands- dalen til bruk i vurderingen av den fremtidige arealdisponering.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
Oddvar Furuhaug, NGU
Serier:
NGU-rapport
Page number:
68
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland