Årsrapport, Geokjemisk avdeling 1986

Geokjemisk avdeling har 43 ansatte som fordeler seg på avdelingskontor (3) og tre seksjoner etter arbeidsområde - kjemiske analyser (23), geokjemisk kartlegging (10) og edb (7). Avdelingenes regnskapstall for 1986 viser kr 13.1 mill. Med skjønnsmessig tillegg for NGUs fellesadministrasjon blir totalutgiftene kr 15.7 mill., som fordeler seg slik : Ordinære lønninger kr 7.6 mill. (48,5%), driftsmidler kr 3.4 mill. (21.6 %), driftsmidler i forbindelse med oppdrag og samarbeidsprosjekter kr 2.1 mill (13.5%), del i NGUs fellesadministrasjon kr. 2.6 mill. (16.4%). Som tjenesteytelser er det utført kjemiske analyser på bergarter, bekkesedimenter, jordprøver, organisk matriale og vann, i alt 267 000 bestemmelser. Prosjektarbeidet har resultert i utgivelse av 6 publikasjoner og 31 rapporter. Det ble holdt 25 eksterne foredrag og 7 interne kollokvier.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
87.031
Page number:
76
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport