Årsrapport, Geokjemisk avdeling 1985

Geokjemisk avdeling har 45 ansatte som fordeler seg på avdelingskontor (3) og tre seksjoner etter arbeidsområde - kjemiske analyser (24), geokjemisk kartlegging (10) og edb (8). Avdelingens regnskapstall for 1985 viser kr. 11.1 mill. Med skjønnsmessig tillegg for NGUs fellesadministrasjon blir totalutgiftene kr. 14.9 mill., som fordeler seg slik: Ordinære lønninger kr. 6.8 mill. (45.9%), driftsmidler kr. 2.3 mill. (15.0%) driftsmidler i forbindelse med oppdrag og samarbeidsprosjekter kr. 1.2 mill. (8.1%), store nyanskaffelser kr 0.9 mill (6.0%), del i NGUs fellesadministrasjon kr 3.7 mill. (25.0%). Som tjenesteytelser er det utført kjemiske analyser på bergarter, bekkesedimenter, jordprøver, organisk materiale og vann, i alt 424 000 bestemmelser. Prosjektarbeidet har resultert i utgivelse av 13 publikasjoner og 57 rapporter. Det ble holdt 20 eksterne foredrag og 9 interne kollokvier.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
86.044
Page number:
102
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport