Årsrapport Geokjemisk avdeling 1984

Geokjemisk avdeling har 45 ansatte som fordeler seg på avdelingskontor (3) og 3 seksjoner etter arbeidsområdene - kjemiske analyser (25), geokjemisk kartlegging (9) og edb (8). Avdelingens regnskapstall for 1984 viser kr. 9.5 mill. Med skjønnsmessig tillegg for NGUs fellesadministrasjon blir totalutgiftene kr. 12.6 mill som fordeler seg slik: ordinære lønninger (post 01) kr. 6.4 mill. (50.8%), driftsmidler (post 11 og 21.6) kr. 1.5 mill (11.9%), driftsutgifter i forbindelse med oppdrag og samarbeidsprosjekter (post 21.7 og 21.9) kr. 0.6 mill (4.8%), store nyanskaffelser (post 45.1) kr. 0.9 mill (7.1%), del i NGUs fellesadministrasjon kr. 3.2 mill (25.4%). Som tjenesteytelser er det utført kjemiske analyser på bergarter, bekkesedimenter, jordprøver, organisk materiale og vann, ialt 375 000 bestemmelser. Total tilknytningstid til dataanlegget var 46 000 timer, herav CCPU-tid 1800 timer. Edb-utstyret er supplert med datamaskin, platelager, magnetbåndstasjon, 2 plottere, 3 skrivere, 33 terminaler og 4 PC-terminaler. Prosjektene innbefatter bl.a. generell geokjemisk kartlegging på Nordkalotten, i Sogn og Fjordane og i Nord-Trøndelag. Malmleting er utført i samarbeid med NGU-prosjekter og prospekteringsselskaper. Prosjektarbeidet har resultert i utgivelse av 11 publikasjoner og 60 rapporter med tilsammen 899 kart. Det er holdt 18 eksterne foredrag/forelesninger og 22 interne kollokvier og kurs.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.045
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport