ROS fjellskred i Troms: status og analyser etter feltarbeid 2010

NGU-RAPPORT
|
2011.031
|
Forfattere
Bunkholt, Halvor
Osmundsen, Per Terje
Redfield, Tim
Oppikofer, Thierry
Eiken, Trond, L'Heureux, Jean-Sebastien
Hermanns, Reginald
Lauknes, Rom Rune
|
Utgivelsesår
2011
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2011
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
310000
Summary
Rapporten oppsummerer feltarbeid og analyser fra kartlegging av ustabile fjellsider i Troms høsten 2010 under prosjekt ROS Fjellskred i Troms. Av 103 potensielt ustabile fjellsider ble 17 fjellsider besøkt eller rekognosert av geologer i 2010. Av disse var 12 ikke tidligere besøkt av geologer. Videre ble 12 fjellsider innmålt med differensiel GPS (dGPS) og 7 fjellsider ble skannet med bakkebasert laser (lidar). Av disse er det installert dGPS-måling ved èn ny lokalitet og tre nye lokaliteter ble skannet for første gang med lidar.
Erfaringer fra årets feltarbeid forteller oss at de aller fleste ustabile fjellsidene beveger seg med lave hastigheter på noen millimeter pr år. Flere av fjellsidene som til nå har blitt besøkt årlig for innmåling med dGPS anbefales derfor et økt innmålingsintervall fra årlig til flerårig. For noen av fjellsidene foreslår vi to-årige innmålinger og for noen opptil fem år mellom innmålinger. Intervaller for repeterte lidarskanninger anbefales også økt til flerårige intervaller. NGU anbefaler videre en økt bruk av høydetaljerte InSAR satellittdata i fremtiden, da disse viser et meget godt samsvar med innsamlede feltdata og anses som en god datakilde for områdene i Troms. Vi anbefaler også innsamling av høydetaljerte flyfoto av de ustabile objektene for analyser.
Kommune
STORFJORD
LYNGEN
KÅFJORD
NORDREISA
KVÆNANGEN
Fylke
TROMS OG FINNMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket
Prosjekt
ROS analyse for fjellskred i Troms