Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke 1996

Rogaland er det fylket i landet som produserer mest byggeråstoffer til teknisk bruk. I 1996 ble det tatt ut ca. 2.6 mill.tonn sand og grus og produsert om lag 6.2 mill. tonn pukk. I overkant av 70% av sand- og grusuttaket foregitt i kommunene Hjelmeland, Forsand, Strand og Gjesdal. I Jærenområdet og nord i Ryfylke ble det også tatt ut betydelige mengder sand og grus. Hovedtyngden av pukken ble produsert i Suldal,Strand,Sokndal,Gjesdal,Eigersund og Sandnes, mens kommunene Tysvær, Sola, Bjerkreim, Karmøy, Vindafjord og Klepp sto for under 15% av pukkproduksjonen i fylket. Ressursregnskapet viser at 30% av de produserte byggeråstoffene i 1996 ble brukt til betongproduksjon, 35% til vegdekke, 22% til veggrus og de resterende 13% til fyllmasse eller annen bruk. Over 60% av sand-, grus- og pukkmassene ble eksportert til andre fylker og land. Danmark og Tyskland var de største mot- takerlandene, mens Vest-Agder og Hordaland var de fylkene som importerte mest byggeråstoffer fra Rogaland. Av sand, grus og pukk står Rogaland alene for nesten to tredjedeler av hele Norges eksport. I 1996 ble det importert 1% av det totale forbruket av byggeråstoffer. Til sammen ble det brukt nærmere 3.2 mill. tonn med sand, grus og pukk. Det var i de mest folkerike kommunene ved kysten at aktiviteten var høyest, 28% av massene gikk til betongindustrien, 14% til asfaltdekke, 39% til andre vegformål og 19% til annen anvendelse. Forbruket av byggeråstoffer var merkbart lavere i 1996 enn i 1992. Byggeaktivitet med høyt byggeråstoffbehov ved flere større avsluttede prosjekter var årsaken til dette. Fylket er selvforsynt med sand, grus og pukk til byggetekniske formål. PÅ sikt kan likevel sand- og grusressursene i enkelte områder bli knappe. Det er forvaltningens ansvar å sikre en forsvarlig anvendelse av disse ressursene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
97.178
Page number:
106
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Rogaland