Ressurskartlegging av steinforekomster i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag

På grunn av den høye aktiviteten i bygge- og anleggsvirksomheten i Stjørdal (Hell-Halsen området) har det vært et stort press på kommunen for etablering av nye steinuttak. For å få en bedre oversikt over resssurssituasjonen ønsker Stjørdal kommune å starte et planarbeid der knust stein som byggeråstoff (pukk) skal innarbeides i kommuneplanens arealdel. Innefor de undersøkte delene av Stjørdal kommune er det store reserver av berg- arter med meget svak kvalitet. Knuste produkter av bergarter med denne kvalitet er kun egnet til bruksformål der det ikke stilles krav til mekanisk styrke. Bergarter med middels kvalitet er det derimot vanskeligere å påvise, mens god til meget god kvalitet ikke er påvist. Ett av problemene er å finne uttaksmessige store nok areal der berggrunnen er ensartet. Gjennomgående er berggrunnen i kommunen svært varierende med innslag av svartskifer, leirskifer og fyllitt. Dette er uheldig ikke bare rent kvalitetsmessig, men også driftsteknisk. Best kvalitet er påvist i områder med massiv rhyolitt (Fossberga pukkverk, og Bergsmoen?) og konglomerat (Lauvåsen). Ressursmessig vil kommunens behov for kvalitetsstein være knyttet til områder der disse bergartene opptrer innenfor større areal. Områder innenfor grønnstein (E6 nord for Stjørdal) kan også gi middels kvalitet, men dette må kartlegges nærmere ved undersøkelse av mekaniske egenskaper.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
98.098
Page number:
35
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport