Resistivitetsmålinger for løsmassekartlegging ved Rein kirke i Rissa, Sør-Trøndelag. Data og tolkninger

2D resistivitetsmålingene er utført som en del av et FOU-prosjekt i samarbeid med Statens vegvesen for å karakterisere løsmasseavsetninger ved Rein kirke i Rissa kommune (Sør-Trøndelag). Statens vegvesen planlegger ny vegtrasé ved Rein kirke, og området har kjente utfordringer knyttet til kvikkleire og stabilitetsforhold. NGU utførte også i 2009-2010 2D resistivitetsmålinger i området, og fem av disse profilene ligger ved Rein kirke. Sammen med de tolv nye profilene som er målt er det derfor nå et nettverk av sytten resistivitetsprofiler på knappe 1 km2. Dette er de mest omfattende målingene som er foretatt med resistivitet for kvikkleirekartlegging i Norge.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2012.018
Page number:
44
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Resistivitet for kartlegging av leire i Rissa
Prosjektnr:
344500