Regional bekkesedimentgeokjemi på Østlandet og i Trøndelag. Del II.

NGU-RAPPORT
85.215
|
Forfattere
Finne, Tor Erik
|
Utgivelsesår
1985
Publikasjonstype
docid
29115
Utgivelsesår
1985
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1980-1989/85_215.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Bekkesedimenter ble prøvetatt med en tetthet på 1 prøve per 25 km2 innenfor et område på 110,000 km2 i Trøndelag og på Østlandet (dvs. 4390 lokaliteter). Området dekker 159 kommuner. For hver kommune ble det laget en samleprøve av like volum fra alle underprøver innenfor kommunen. Disse 150 samleprøvene ble analysert i geografisk tilfeldig rekkefølge med røntgenfluorescens (XRF) og konsentrasjonen av 30 grunnstoffer ble bestemt; Al, Ca, Fe, Mg, Mn, Na, P, Si og Ti (rapportert som oksyder), samt Ba,Cd, SCe, Co, Cr, Cu, La, Mo, Nb, Ni, Pb, Rb, Sn, Sr, Th, U, V, Y, Zn og Zr. Reproduserbarheten av datamaterialet ble undersøkt, og det ble funnet at alle grunnstoffer kunne kartframstilles. Kartene er framstilt som punktkart for hver enkelt variabel. Grunnstoffene opptrer i store regionale mønstre. En prinsipal-komponent analyse ble utført på analysedata etter forutgående BoxCox-transformasjon. Faktor "scores" fra denne faktoranalysen er framstilt på samme måte som for de enkelte grunnstoffene. Disse kartene viser hvilke grunnstoffer som opptrer sammen i geologiske regioner (Trondheimsfeltet, Østlandets sparagmitter, Oslofeltet osv.), og hvordan geokjemiske miljøer tildels går på tvers av geologiske hovedenheter.
Fylke
VIKEN
INNLANDET
TELEMARK
VESTFOLD
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket