Refraksjonsseismiske og elektriske målinger ved Ramfjrodmoen og Hanslarsanes, Tromsø, Troms.

Som et ledd i kvartærgeologisk kartlegging på kartblad 1534 III Tromsø, ble det utført refraksjonsseismisk profilering og vertikal elektrisk sondering ved Ramfjordmoen og Hanslarsanes. På Ramfjordmoen ble det målt i to områder, kalt Ramfjordmoen og Ramfjordmoen V. På Ramfjordmoen ble vannmettet sone funnet å være sammen- fallende med et finstofflag under 9-16 m med tørr sand/grus. Under finstoff- laget er det indikert et 26-38 m mektig lag med grovere materiale. Under laget med grovere materiale følger trolig på nytt et finstofflag som antas å fort- sette ned i til fjell. Dyp til fjell ble funnet å være i størrelsesorden 160-185 m. Ved Ramfjordmoen V kunne to lag skilles ut i løsmassene over vannmettet sone. VES-tolkning indikerte at overflaten av vannmettet sone følger et finstoff- lag. Dyp til vannmettet sone ble funnet å være i området 35-45 m. Under fin- stofflaget indikerte VES en sone med gorvere materiale. Dyp til fjell var i området 115-125 m. Ved Hanslarsanes ble to lag skilt ut i løsmassene. Det øverste av disse (10-15 m mektig) ble antatt å representere sorterte sand/grus-avsetninger. Laget under ble tolket å være sortert, hardpakket materiale. Dyp til fjell økte fra 40 m i SV til ca. 60 m i NØ.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.018
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms