Refraksjonsseismiske og elektriske målinger på Graftåsmoen, Meråker, Nord-Trøndelag.

Som en forundersøkelse er det utført geofysiske målinger for å vurdere mulig- hetene for grunnvannsuttak på Graftåsmoen, Meråker. Undersøkelsene omfatter tre refraksjonsseismiske profiler og fire vertikale elektriske sonderinger. Løsmassene representerer et breelvdelta. Tørr sand/grus-avsetning med tykkelse 13.24 m ligger over vannmettet sone. Overflaten av vannmettet sone som er kartlagt ved refraksjonsseismikk,har form og høyde som tilsier at den trolig følger ikke-permeabelt, finstoffrikt materiale (finsand/silt/leir). Det er ikke indikert soner med grovere materiale i vannmettet sone. Det er derfor lite trolig av avsetningen utgjør et utnyttbart grunnvannsmagasin.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.135
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport