Refraksjonsseismiske målinger på Surnas delta i Surnadalsfjorden, Møre og Romsdal.

De refraksjonsseismiske målingene er utført både på deltaflaten i tidevannssonen og nedover fjordbunnen utenfor. Målingene omfatter 7 profiler med samlet lengde vel 3 km. Undersøkelsen er gjennomført i forbindelse med oversiktskartlegging av sjøbunnsavsetningene ellers i Surnadalsfjorden (NGU rapport nr. 85.109). Målingene viser at en fjellrygg med lengderetning vestsydvestøstnordøst stikker opp midt under deltaflaten. Lengst øst er ryggen knapt 40 m under overflaten, men den skråner ned vestover til 80-90 m under ytre del av deltaflaten. Nordvest for ryggen øker dyp til fjell til rundt 150 m. Sydover mot Surnas nåværende utløp skråner fjelloverflaten nedover til mer enn 80-90 m øst på deltaflaten og til mer enn 120 m lengde vest på flaten. Fra Glæremsneset på nordsiden av fjorden og fra Surna kai på sydsiden skråner fjellet ned til mer enn 100 m under havnivå mindre enn 400 m fra strandkanten. Seismiske hastigheter rundt 2000 m/s i sedimentene utenfor Glæremsneset og Surna kai indikerer godt pakket materiale, trolig vesentlig morenemateriale. Også øvrig kartlegging indikerer at en randavsetning krysser fjorden i dette området. Østenfor er hastigheten 1500-1700 m/s som er vanlig for delta- og bassengsedimenter.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.117
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport