Refraksjonsseismiske målinger og elektriske sonderinger SØ for Okkenhaug i Levanger.

De geofysiske målingene er utført i tilknytning til kvartærgeologisk kart- legging innenfor kartblad 1722 III Levanger. Undersøkelsene som er lokalisert til en større breelvterrasse SØ for Okkenhaug, omfatter 3 refraksjons- seismiske profiler med samlet lengde 1.7 km og 5 vertikale elektriske sonderinger. Hensikten var å kartlegge dyp til fjell, materialtyper og grunnvannsforhold. Løsmassemektigheten varierer mellom 15 og 65 m langs de målte profilene. Sand/grus-avsetningene over grunnvannsnivå er av størrelse 10-12 m vest på terrassen, 6-10 m i sørlige del, mens de for øvrige utgjør et 4-6 m tykt topplag. I sørlige del når sand/grus-avsetningene også et stykke ned under grunnvannsnivå. Ellers under terrassen ser det ut til at vannmetningen følger overflaten av finkornig materiale. Det kan ikke utelukkes at det ligger et lag med morenemateriale nederst i avsetningene. En nærmere hydrogeologisk vurdering med oppfølgende undersøkelser er nødvendig for å fastslå mulighetene for grunnvannsuttak i den sørlige del av breelvdeltaet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.212
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport