Refraksjonsseismiske målinger for løsmassekartlegging ved Rødde i Melhus kommune

Det er tidligere utført omfattende 2D resistivitetsmålinger i Rødde-området i forbindelse med vurdering av denne metodens egnethet for karakterisering av leire og påvisning av kvikkleire. De refraksjonsseismiske målingene er en oppfølging av disse undersøkelsene, spesielt for kontroll av dyp til fjell. Målingene omfatter to kryssende refraksjonsseismiske profiler over en ryggform i østligste del av området for de elektriske målingene, og samlet profillengde er 1100 m. I løsmassene er det indikert to lag. Et tynt overflatelag på rundt 2 m med seismisk hastighet 300-700 m/s regnes å bestå av ikke vannmettet materiale, stedvis finstoffrikt materiale (silt/leire (tørrskorpe)) og vekslende til grovere (sand/grus). Løsmassene under med seismisk hastighet 1400-1600 m/s regnes hovedsakelig å bestå av marin leire. Det har ikke vært mulig å påvise grovere avsetninger mot dypet (sand/grus eller morene). Fjelloverflaten kommer høyest opp under østskråningen av ryggen og i nordlige del, dvs. til vel 90 og 85 moh., og løsmassetykkelsen er der begrenset til henholdsvis 9-13 og 15-17 m. Øst for ryggen er det en forsenkning i fjelloverflaten med en løsmassetykkelse på 48 m. Fjelloverflaten skråner bratt nedover under vestsiden av ryggen, og ved fjernskudd lengst vest kan den nå ned til 50 m under havnivå og løsmasse-tykkelsen kan være opp mot 115 m. Lengst mot nord skråner fjelloverflaten ned ca. 14-15 m og løsmassetykkelsen øker til 36-37 m. Mot sør skråner fjelloverflaten ned til 35-40 moh. og løsmasse-tykkelsen øker til 45-47 m. Seismisk hastighet i fjellgrunnen er stort sett i området 5100-6200 m/s. De høye verdiene tilsier massivt fjell og hastighetsvariasjonene kan skyldes variasjoner i bergartssammensetning/struktur, men kan også skyldes variabelt innslag av oppsprekking. De høyeste hastighetene opptrer der fjelloverflaten ligger høyest. Under fjellforsenkningen øst for ryggen er det en ca. 40 m bred markert sone med seismisk hastighet anslått til 2300 m/s. Dette indikerer en svakhetssone med kraftig oppsprukket/oppknust fjell. Østafor sonen er det også relativt lav hastighet (4200 m/s), noe som tyder på en del oppsprekking der. Likeså kan det være fjell med oppsprekking litt sør for toppen av ryggen der det er beregnet en hastighet på 4500 m/s i en ca. 60 m bred sone.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2010.034
Page number:
10 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Resistivitetsundersøkelser i marine avsetninger - REMA
Prosjektnr:
323800
Fylke:
TRØNDELAG