Refraksjonsseismiske målinger i området Beitstad-Namdalseid.

De refraksjonsseismiske målingene er utført i forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging innenfor kartblad 1723 III Steinkjer. Målingene er lokalisert til ryggformer og omfatter 10 profiler med samlet lengde 2.2 km. I Beistad er ryggformene ved Sprova og Tørring morenedominerte avsetninger. Ved Skeid er det registrert 12-15 m sand/grus over grunnvannsmettet materiale sentralt under ryggen, men den østligste delen er morenedominert. Ved Hoset og Holtee er avsetingene vesentlig sand/grus med mektighet 5-11 m. I Namdalseid er det ved Elda registrert 13-25 m mektige sand-/grusavsetninger. I de ca. 50 m tykke avsetningene ved Rosset er det kompakt morenemateriale fra 2-3 m under overflaten. Sør for Dorrås er det vesentlig morenedominert materiale i en ryggform med vel 20 m løsmassemektighet. En annen ryggform reflekterer fjelltopografien med bare 2-4 m løsmasseoverdekke. Foreomstens navn og koordinater: Hoset 32 6185 71046, Sprova, 32 6127 71139, Holte 32 6107 71151, Tørring 32 6114 71150, Skeid 32 6107 71158, Elda 32 6082 71193, Rosset 32 6107 71211, Dorrås 32 6152 71247.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.087
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport