Refraksjonsseismisk undersøkelse av skredkjegle ved Fjøsdalen, Flakstad kommune

De refraksjonsseismiske målingene ved Fjøsdalen i Flakstad kommune er utført på oppdrag fra Statens vegvesen Nordland. Hovedformålet med målingene var å bestemme dyp til fjell under en skredkjegle ovenfor hovedvegen (E10) i forbin- delse med vurdering av skredsikringstiltak. Målingene omfatter 3 parallelle profiler fra vegen og oppover avsetningene mot bart fjell i overkant av skred- avsetningene. Tolkningene viser at tykkelsen av skredavsetningen over fjell stort sett varierer mellom 4 og 8 m langs de to sørligste profilene, mens løsmasse- tykkelsen langs det nordligste profilet er betydelig mindre og varierer fra knapt 1 m til maksimalt vel 3 m. Lave seismiske hastigheter i løsmassene indik- erer at skredavsetningene i hovedsak består av løst lagret materiale med lavt vanninnhold. Det er ikke umulig at det like over fjelloverflaten kan opptre løsmasselag med høyere seismisk hastighet, men at laget er for tynt til at det vil være synlig i registreringene. Hvis et slikt lag finnes, vil løsmasse- tykkelsene kunne være inntil 60 % større enn profiltolkningene viser.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2001.091
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland