Refleksjonsseismiske undersøkelser i Ytre Langfjorden, Møre og Romsdal

NGU har utført orienterende refleksjonsseismiske undersøkelser i utløpet av Langfjorden, Møre og Romsdal. Formålet var å kartlegge mektigheten av løs- masser over berggrunnen med tanke på tunnelforbindelse. De største, sammenhengende sedimentmektighetene er observert i dypålen i fortsettelsen av Langfjorden. Maksimal observert mektighet er 165 ms. Over terskelen mellom Åfarnes og Veøy avtar mektigheten til 55 ms. På grunn av stor profilavstand (1000-1500 m), må en regne med at mange detaljer i mektighetsvariasjoner mangler. I hele undersøkelsesområdet er det spor etter undersjøiske ras som har gått i bløte hav- og fjordavsetninger.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.152
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport