Refleksjonsseismiske målinger ved Salsnes, Fosnes kommune, Nord-Trøndelag

Målingene ble utført som et ledd i kompetanseoppbyggingen på refleksjonsseismikk. Det ble målt tre profiler. Tolkningsresultatene for profil 1 og profil 3 (Moelva) er korrelerbare. Øverst finnes strandmateriale og randavsetning (10-12 m) over finstoffholdig morene. Tolkning av refleksjonsseismikk og VES indikerer ensartet materiale til ca. 95 m dyp. VES indikerer marine avsetninger under 95 m. Refleksjonsseismikken viser at total mektighet av løsmassene er ca. 210-240 m. I en mektighet av 30-40 m over fjell opptrer flere reflektorer. VES gir ingen informasjon om hvilke avsetningstyper som opptrer her. Profil 2 (Salsvatnet) viser flere gjennomgående reflektorer. Avsetningstypene er for en stor del ukjente, men kvartærgeologisk kartlegging og seismiske hastigheter funnet fra refraksjonsseismikk indikerer morenedominerte avsetninger øverst. Flere reflektorer ligger drapert over fjellreflektoren og indikerer avsetning i dal. Dyp til fjell i området 85-130 m.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.151
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport