Radiometriske målinger på Kvaløy, Troms.

Uranets opptreden på Kvaløy er enten knyttet til pegmatitter eller til smale soner i gneisene. I pegmatittene opptrer uran så uregelmessig at det er vanskelig å danne seg et bilde av hvilke gehalter en kan regne med. I gneisene er uranmineraliseringen også uregelmessig. det synes som om uran blir anriket i basiske gneistyper som amfibolitt og dioritt, og da i smale tektoniserte soner. Lengden på sonene kan variere, men er som regel under et par meter. Ut fra det vi i dag vet, og fra det vi ser i dagen, synes det som uran- mineraliseringen opptrer så flekkvis og uregelmessig at forekomsten er av liten økonomisk interesse. Radiometriske målinger viser at det er dårlig sammenheng mellom oppsprekking og aktivitet.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1282
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms