Råstoffundersøkelser i Nord-Norge, Nordland fylke. Oversikt over NGU's rapportmateriale om mineralske råstoffer, bygningsstein og U-Th-forekomster

For hver forekomsttype gir rapporten en oversikt over forekomster innen hver kommune i Nordland fylke. Kalkstein-dolomitt: En har funnet det riktig at NGU ikke engasjerer seg i leting etter nye forekomster. Det blir i første rekke NGU's oppgave å befare de felt som lokale tiltaksnemnder eller andre kommunale og statlige institusjoner måtte ha et berettiget ønske om å få undersøkt. Kvartsitt: Av de forekomster som er nevnt i NGU's bergarkiv er det kun to som holder større kvantiteter: Mårnes i Gildeskål og Korgfjellet. Korgfjellet vil bli studert nærmere. Andre forekomster undersøkes ikke nærmere. Kvarts-feltspat-glimmer-flusspat: Svinefoten kvartsfelt på Andøya vil bli befart. En del pegmatitter vil bli befart, da kvarts etterhvert har blitt et meget viktig råstoff innen den elektrometallurgiske industri. Disthen-sillimanitt: Undersøkelser vil bli tatt med i programmet for Nordland. Uran-Thorium: Eneste lokalitet verdig videre undersøkelser er Rendalsvik. Olivin-serpentin-kleberstein-talk-asbest: Enkelte forekomster er befart, og flere vil bli befart. Skifer: Det tilgjengelige rapportmaterialet som angår skifer gir ikke et tilstrekkelig bilde av skiferforekomstene, som derfor vil bli befart. Materiale for faste veidekker: Dersom programmet holder, vil undersøkelser starte sommeren 1971.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
939 C
Page number:
89
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland