Pukkundersøkelser i Bø kommune, Nordland fylke

På oppdrag fra "Stein- og mineralgruppa" i Bø kommune er området rundt Kobbvågen undersøkt med tanke på en utvidet drift i tillegg til Statens vegvesens uttak. Analyseresultatene viser at produksjonsknust materiale gir dårligere verdier enn maskinkult som er knust ned i laboratorium. Gabbroforekomsten har tilfred- stillende kvalitet, men stedvis med noe kloritt i oppsprukne partier i bruddet. Reservene i Kobbvågen Nord er tilstrekkelig for relativt store uttak i mange år framover. En befaring av flere områder med hensyn på vurdering av eventuelle natursteins- uttak ble også utført. Berggrunnen i kommunen er svært oppsprukket og inhomogen og dårlig egnet for uttak. Prøver fra Skorpen og Vikan ble saget og polert, men ingen av forekomstene anses som spesielt egnet til naturstein. Vikanområdet består av Norges eldste gneisbergarter, og bør ha et potensiale for utnyttelse i turistøyemed. Bergarten er aldersbestemt til ca. 2.7 milli- arder år.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
95.010
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland