Pukkundersøkelser ved Skutvik, Hamarøy kommune

På oppdrag er det knust ned og analysert materiale fra en gabbroforekomst ved Skutvik i Hamarøy kommune. To prøver fra samme lokalitet er testet med fall- prøven, abrasjon, kulemølle og Los Angelesmetoden. Analyseresultatene vurderes opp mot gjeldende kvalitetskrav og anbefalinger innen veg- og betongformål. Resultatene viser at den ene prøven er noe bedre egnet til pukkfremstilling enn den andre. Den beste prøven viser middels gode styrkemessige og abrasive egenskaper. Etter norske forhold tilfredstiller materialet kravet til vegdekker for middels trafikkerte veger med årsdøgntrafikk, ÅDT, inntil 5000 kjøretøyer. Materialet er også egnet som tilslag i betong og til bære- og forsterkningslag. I forhold til trafikkbelastningen i området, viser det undersøkte materialet seg å være egnet til alle bruksformål innen veg og betong lokalt. Imidlertid bør det foretas en mer detaljert geologisk kartlegging med ytterligere prøvetaking for å avdekke eventuelle variasjoner i bergartskvaliteten før et eventuelt pukkuttak finner sted.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
98.076
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland