Prinsipal komponentregresjon på flomsediment- og kreftdata.

Prinsipal komponentregresjon er anvendt for å undersøke mulig samvariasjon mellom forekomst av kreft og innhold av grunnstoffer i flomsedimenter. De geokjemiske dataene er basert på kjemisk analyse av 690 flomsedimentprøver fra hele landet, syreløselig del av 22 elementer. Sykdomsdataene er gitt som sykelighet av 50 kreftformer i tidsrommet 1970-79, stilt til disposisjon av Kreftregisteret. Dataene foreligger som differanse mellom parvise nabokommuneaggregater. Resultatene tyder på at prinsipal komponentregresjon ikke er et egnet hjelpemiddel for å analyserre de datasettene som er undersøkt her. Data- og programfilene, som er dokkumentert i denne rapporten, er permanent lagret på magnetband ved NGUs sentrale dataanlegg. Dette er rapport nr. 8 i NAVF-prosjekt 363.88/012 Miljøkjemi og helse. Prosjektleder: Bjørn Bølviken.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.153
Page number:
42
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport