Prøvepumping av grunnvannsbrønner ved Vikan i Namsos kommune

Ut fra resultater fra prøvepumping er midlere kapasitet for brønn 1 anslått til Q=5.000-6.000 l/time og for brønn 2 Q=1.000-2.000 l/time. Resultatet for brønn 1 må betegnes som meget god. Resultatet for brønn 2 må betegnes som noe negativ med tanke på det store vannbehov det her er snakk om. Analyser av vannprøver fra de to brønnene viser grunnvann av god drikkevanns- kvalitet. Natriuminnholdet er noe høyt i forhold til gjeldende norske normer for drikkevann. For å fjerne uønskede gasser (hyrdogensulfid) samt å øke oksygeninnholdet vil lufting av vannet være påkrevet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.100
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport