Prøvepumping av grunnvannsbrønner ved Sundby, Verdal kommune.

Rapporten gir en oppsummering av de hydrogeologisk undersøkelser som er gjort på Sundbyavsetningen i løpet av de siste ti åra. Det er siden august 1989 utført to lengre perioder med prøvepumping av grunnvannsbrønner. Resultatet av disse viser at kommunens oppgitte behov på 120 l/s trolig kan dekkes fra et grunnvannsanlegg på avsetningen. Etter en tids pumping øker saltinnholdet, slik at grunnvannet ikke til- fredsstiller SIFF's kvalitetskrav til drikkevann. Ut fra avsetningens geologi og grunnvannets kjemiske sammensetning både i produksjonsbrønner og peilebrønner, er det gitt en vurdering av hvilke naturlige prosesser som fører til økt saltinnhold ved pumping. Tilslutt blir det foreslått tiltak for å begrense saltinnholdet og alternative bruksmåter av grunnvannet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.133
Page number:
31
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport