Prøvepumping av grunnvannsbrønner på Eide, Hemne kommune.

NGU har på oppdrag fra Hemne kommune bistått med brønndimensjonering, prøvepumping og analyser av grunnvannsprøver fra to grunnvannsbrønner på Eide i Hemne kommune. Hensikten med prøvepumpingen har vært å utrede sikre data på kapasitet og kvalitet på grunnvannsforekomsten som grunnlag for utbygging av ny vannkilde til Kyrksæterøra og Vinjeøra. Rapporten vil danne grunnlag for valg og dimensjonering av vannbehandling. Brønnene som er anlagt som skråbrønner, har under prøvepumping hatt en samlet kapasitet på 45-60 l/s. Kapasiteten i begge brønnene gikk noe ned i løpet av pumpeperioden med maksimalt uttak, men det er likevel ingen tvil om at kapasiteten dekker dagens forbruk på ca. 16 l/s og et dimensjonerende framtidig vannforbruk på 30 l/s. I forhold til Drikkevannsforskriften har grunnvannet noe lav pH og alkalitet. I tillegg er jerninnholdet i brønn 2 omkring eller like over grenseverdien på 0,2 mg/l, mens i brønn 1 var innholdet av mangan i starten av pumpeperioden over grenseverdien på 0,05 mg/l. I slutten av pumpeperioden da vannuttaket ble redusert til ca. 1500 m3/døgn (17,4 l/s) gikk innholdet av jern og mangan ned. Ellers tilfredsstiller alle andre målte parametere kravene i Drikkevannsforskriften. De målte konsentrasjonene av jern og mangan kan skape problemer med utfellinger i brønninstallasjoner, høydebasseng og ledningsnett. Vi har derfor i enighet med oppdragsgiver utarbeidet et forslag til re-infiltrasjon av grunnvann for reduksjon av jern- og manganinnhold.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2000.086
Page number:
41
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport