Potensielle ressurser av kvarts- og feltspat-råstoffer på Sørlandet, III: Sporelementsammensetningen av pegmatittisk og hydrothermal kvarts i Froland, Østre Froland og Lillesand. Status quo ved utgangen av 2002

Fortrolig til 31.05.2004 Rapporten gir status quo for kvartsundersøkelsene i Froland, Østre Froland og Lillesand i 2001 og 2002. Målsettingen var å påvise forekomster med minimumsreserver på 200 000 tonn av kvarts og feltspat med renhetsgrad av kvarts i spekteret av super-rene kvaliteter, eventuelt i kombinasjon med gode kvaliteter av alkaliefeltspat og natronfeltspat. Det er ialt undersøkt 101 enkeltsående pegmatitter og kvartsganger hvor det totalt er innsamlet 522 prøver av kvarts og feltspater. Hovedelementsammensetningen (XRF) av feltspatene viser at en meget stor andel av pegmatittene inneholder K-feltspat med 13% K2O som sannsynligvis vil tilfredsstille kravene til kommersielle alkaliefeltspatkonsentrater. Men plagioklasen fører generelt 2,0-5,0 % CaO som må anses å være for høyt tiil å kunne gi høyverdige konsentrater av natronfeltspat. Resultatene av 227 LA-ICP-MS analyser av kvarts viser at 14 av forekomstene i Froland og Østre Froland med ønsket størrelse inneholder kvarts med lavere totalt innhold av sporelementer enn medianverdiene for 19 kvartsprøver fra Glamsland (totalt 75 ppm). Av disse er det bare en forekomst (Nordre Teigen, nord) som har kvarts med bedre kvalitet enn kvarts fra Glamslandspegmatittene. Det er dessuten bare to av de 14 forekomstene som kan gi rågods med muligheter for fremstilling av kommersielle feltspatkonsentrater og disse representerer pegmatittiske granitter med fare for at rågodset blir for finkornet. Ingen av pegmatittene og kvartsgangene i Froland og Østre Froland fører kvarts med gjennomsnittlig renhetsgrad i spekteret av superrene kvaliteter (totalt 30-50 ppm gitterbundete forurensninger), selv om slike kvaliteter finnes på prøvenivå. De renhetsgrader som kan oppnås ved optimal prosessering av kvarts fra forekomstene vil ikke i stor nok grad overstige kvaliteten til kvartskonsentrater som allerede produseres på verket i Glams

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2003.035
Page number:
38
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder