Porsgrunn. Kvartærgeologisk kart 1713-II. Beskrivelse

SKRIFTER
|
115
|
Forfattere
Bergstrøm, Bjørn
|
Utgivelsesår
1995
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1995
Summary
Den kvartærgeologiske kartleggingen på kartblad Porsgrunn ble utført i 1980-1985,aqv NGU og Fylkeskartkontoret i Telemark. Strandforskyvning og vegetasjonshistorie er undersøkt og beskrevet av Kari Henningsmoen. Beskrivelsen til kartblad Porsgrunn er delt i to hoveddeler. Den generelle delen gir en kort innføring i kvartærgeologi med oversikt over løsmassenes dannelse og en generell definisjon og beskrivelse av det kvartærgeologiske kartet. I den spesielle delen er det gitt en oversikt over berggrunn, landformer og isbevegelser før de enkelte løsmassetyper beskrives. Isavsmelt- ningen omtales ganske nøye og brerandtrinn og marine strandlinjer er forsøkt rekonstruert. Til slutt gis det en vurdering av løsmassenes egnethet til forskjellige formål med spesiell vekt på sand- og grusressursene. Orientering om utførelse og metoder som har vært brukt under arbeidet med kartet er gitt i Tillegg. Det er også tatt med en del eksempler på anvendelse av løsmassene.
Kommune
PORSGRUNN
Fylke
TELEMARK
Tilgjengelig
NGU-biblioteket