Plantetilgjengelig kalium i utvalgte mineraler og bergarter; resultater fra veksthusforsøk ved Statens Forskningstasjon Kvithamar og laboratorieundersøkelser ved Norges geologiske undersøkelse

Rapporten framlegger resultatene fra prøveinnsamling, analysering og veksthus- forsøk av noen utvalgte bergarter og mineraler. Følgende bergartstyper og mineraler ble testet: Glimmerskifre fra Eikesdal, Budal og Sunndal. Gneis fra Bø i Vesterålen, og Lånke, Fyllit fra Framfjord. Grønnskifer fra Inderøy. Karbonatitt fra Stjernøy (2 stk.). Dolomittbreksje fra Leksvik. Biotitt, K- feltspat og avgang fra NORFLOAT. Flogopitt fra Ødegårdenverk. Leirskifer (Adularia) fra Ullapool i Skotland. For sammenligning ble det brukt kunstgjød- sel (KCI). Bergartenes totale K innhold varierte fra 0.4 til 10 %. Bergartene ble knust ned til < 0.3mm kornstørrelse. Til vekstforsøkene ble det brukt 6 rads bygg av type "Bamse". Vekstforsøkene ble utført med naturtorv i 7.5 l potter og alle pottene fikk en grunngjødsling med like mengder N, P, Mg, S, og mikronæring. Kalksteinsmjøl ble dosert for å holde nogen lunde lik i alle for- søk. Det ble utført 21 gjødslingsalternativer med 3 gjentak. Det var bergart- ene fra Stjernøy, Leksvik og Budal som ga de største avlingene. Gneisbergartene synes ikke å ha noen gjødslingsvirkning. Det fortsettes med frilandsforsøk for de mest interessante bergarter. Frie emneord: Steinmjøl, Veksthusforsøk, Økologisk landbruk, Planteernæring, Gjødselforsøk, Kalium

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
93.085
Page number:
29
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport