PCB i stående bygningsmasse - undersøkelser fra Drammen, Kristiansand, Porsgrunn, Stavanger og Ålesund

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT) gjennomført undersøkelsen "PCB i stående bygningsmasse (bygg, broer etc) - Nasjonalt estimat på problemomfang og mengdeberegning for PCB i stående bygningsmasse og jord". Prosjektet har vurdert problemomfang, utlekking og spredning av PCB fra bygninger oppført i tidsrommet ca. 1950-1980. Første ledd i dette prosjektet var å studere innhold av PCB i ytre fasader, jord og innendørs maling fra 105 utvalgte bygninger innenfor nevnte tidsperiode. NGU har tidligere undersøkt innholdet av PCB i bygninger fra Bergen, Harstad, Oslo, Svalbard, Tromsø og Trondheim. For å få et grundigere empirisk datagrunnlag, samlet NGU i samarbeid med SFT inn data fra ytre fasade på ytterligere 105 bygg fra byene Drammen, Kristiansand, Porsgrunn, Stavanger og Ålesund i 2008. I tillegg til prøver fra ytre fasader (maling, murpuss, betong, jord) er det samlet inn prøver av innendørs maling fra 42 bygg og fugemasser fra 22 bygg. Det ble påvist spor av PCB i eller ved 31 av 105 lokaliteter i utendørsprøver, enten i form av PCB-holdig maling, betong, fugemasse eller jord inntil bygningene. Konsentrasjonene er lave, men enkelte bygninger har konsentrasjoner av PCB7 klart over farlig avfallsgrense. Konsentrasjoner opp mot 130 mg/kg i fugemasse og 97 mg/kg i maling er påvist. Konsentrasjonene som ble funnet i de fem nevnte byene er imidlertid lavere enn hva som tidligere er påvist i bl.a. Bergen og på Svalbard. Stavanger er den av de fem undersøkte byene som har flest prøver som inneholder PCB. Dette forsterker en tidligere mistanke om at PCB-holdige produkter, som for eksempel maling, ble brukt mer på Vestlandet enn i andre deler av landet. Det ble påvist PCB i innendørs maling/murpuss i 22 av 42 bygninger, med konsentrasjoner opp mot 650 mg/kg.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2008.071
Page number:
36 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
PCB i stående bygningsmasse
Prosjektnr:
323900